Warning: Undefined array key "select_table" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 9 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77
Warning: Undefined array key "select_table" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 9 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined array key "select_table" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 9 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77
Warning: Undefined array key "Lead" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 1967 Warning: Undefined array key "DOA" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 1978 Warning: Undefined array key "Publiczny" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 1982 Warning: Undefined array key "DUp" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 1983 Warning: Undefined array key "DZp" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 1984 Warning: Undefined array key "DRp" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 1985 Warning: Undefined array key "Opis" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 1986 Warning: Undefined array key "Rozstrzygniety" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 1987 Warning: Undefined array key "Kontakt" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 1988 Warning: Undefined variable $publ1 in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 2000

Zasady finansowania  
 
 

Zasady gospodarki finansowej:

1. Teatr gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Teatr może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

3. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy Teatru ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

4. Dyrektor Teatru przedstawia do końca marca Prezydentowi m. st. Warszawy sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający, w celu zatwierdzenia.

5. Do Dyrektora Teatru należy decyzja o podziale zysku i pokryciu straty.

6. Teatr pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

7. Przychodami Teatru są:

a) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
b) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
c) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i z budżetu państwa;
d) środki otrzymane od osób prawnych i osób fizycznych;
e) środki uzyskane z innych źródeł.

8. Teatr może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.

9. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:

a) działalności impresaryjnej;
b) działalności wystawienniczej;
c) działalności wydawniczej;
d) realizowania transmisji, nagrań telewizyjnych, radiowych, fonograficznych i video, filmów oraz innych form zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu, wydawanie kaset audio i video oraz płyt, ich dystrybucja w zgodzie z przepisami o prawach autorskich i prawach pokrewnych;
e) innym zakresie, uwzględniającym specyfikę oraz możliwości techniczne i organizacyjne Teatru.

10. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych Teatru.


Sprawozdania finansowe:

2022r.

Aktywa 2022

Pasywa 2022

Rachunek zysków i strat 20222021r.

Aktywa 2021

Pasywa 2021

Rachunek zysków i strat 20212020r.

Aktywa 2020

Pasywa 2020

Rachunek zysków i strat 20202019r.

Aktywa 2019

Pasywa 2019

Rachunek zysków i strat 2019


Warning: Undefined array key "select_table" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 9 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77
Podpisał: Krzysztof Juralewicz
Dokument z dnia: 23.07.2021
Dokument oglądany razy: 964
Opublikował: Krzysztof Juralewicz
Publikacja dnia: 23.07.2021, 15:09
Wydruk ze strony: bip.teatrochoty.pl z dnia: 22.09.2023 23:10:52
www.MegaBIP.pl