A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Struktura organizacyjna

  Struktura organizacyjna:

  1. Dyrektor Teatru zarządza Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz.

  2. W trybie określonym ustawą Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent m. st. Warszawy.

  3. Prezydent m. st. Warszawy może powierzyć zarządzanie Teatrem osobie fizycznej lub osobie prawnej na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury. Do wyboru zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

  4. Dyrektor kieruje Teatrem przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora.

  5. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor. Powołanie zastępcy dyrektora wymaga zasięgnięcia opinii Prezydenta m. st. Warszawy.

  6. Przy Teatrze może działać Rada Artystyczno-Programowa jako ciało opiniodawcze, doradcze i konsultacyjne Dyrektora.

  7. Radę Artystyczno-Programową powołuje Dyrektor.

  8. Dyrektor określa liczbę członków Rady Artystyczno-Programowej.

  9. Członków Rady Artystyczno-Programowej powołuje i odwołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń twórców działających w Teatrze.

  10. Rada Artystyczno-Programowa działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Krzysztof Juralewicz
  Publikacja dnia: 25.06.2015
  Podpisał: Krzysztof Juralewicz
  Dokument z dnia: 25.06.2015
  Dokument oglądany razy: 1182
MegaBIP free (2.09)