A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Status prawny

  Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia. Teatr podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy, o numerze RIA 152/85 z dnia 25 listopada 1985 roku.

  Organizatorem Teatru jest m. st. Warszawa. Nadzór nad działalnością Teatru sprawują organy m. st. Warszawy w zakresie ich kompetencji.

  Siedzibą Teatru jest Warszawa.

  Teatr może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

   

   

  Podstawa prawna działalności:

  - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406);

  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

  - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223, z późn. zm.);

  - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 142 z późn. zm.);

  - ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. nr 41, poz. 361 z późn. zm.);

  - statutu ustanowionego uchwałą nr XXXVIII/990/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 roku.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Krzysztof Juralewicz
  Publikacja dnia: 25.06.2015
  Podpisał: Krzysztof Juralewicz
  Dokument z dnia: 25.06.2015
  Dokument oglądany razy: 1388
MegaBIP free (2.09)