A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Struktura własnościowa i majątek

  Zasady finansowania  
   
   

  Zasady gospodarki finansowej:

  1. Teatr gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

  2. Teatr może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

  3. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy Teatru ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

  4. Dyrektor Teatru przedstawia do końca marca Prezydentowi m. st. Warszawy sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający, w celu zatwierdzenia.

  5. Do Dyrektora Teatru należy decyzja o podziale zysku i pokryciu straty.

  6. Teatr pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

  7. Przychodami Teatru są:

  a) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
  b) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
  c) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i z budżetu państwa;
  d) środki otrzymane od osób prawnych i osób fizycznych;
  e) środki uzyskane z innych źródeł.

  8. Teatr może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.

  9. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:

  a) działalności impresaryjnej;
  b) działalności wystawienniczej;
  c) działalności wydawniczej;
  d) realizowania transmisji, nagrań telewizyjnych, radiowych, fonograficznych i video, filmów oraz innych form zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu, wydawanie kaset audio i video oraz płyt, ich dystrybucja w zgodzie z przepisami o prawach autorskich i prawach pokrewnych;
  e) innym zakresie, uwzględniającym specyfikę oraz możliwości techniczne i organizacyjne Teatru.

  10. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych Teatru.

   

  Do pobrania:

  Bilans 2014http://bip.teatrochoty.pl/pliki/Bilans2014.pdf

  Bilans 2015http://bip.teatrochoty.pl/pliki/Bilans2015.pdf

  Bilans 2016http://bip.teatrochoty.pl/pliki/Bilans2016.pdf

  Bilans 2017: http://bip.teatrochoty.pl/pliki/Bilans2017.pdf

  Rachunek Zysków I Strat 2014:  http://bip.teatrochoty.pl/pliki/RZiS2014.pdf

  Rachunek Zysków I Strat 2015http://bip.teatrochoty.pl/pliki/RZiS2015.pdf

  Rachunek Zysków I Strat 2017: http://bip.teatrochoty.pl/pliki/RZiS2017.pdf

  Rachunek Zysków I Strat 2018: http://bip.teatrochoty.pl/pliki/RZiS.pdf

  Aktywa 2018http://bip.teatrochoty.pl/pliki/Aktywa.pdf

  Pasywa 2018http://bip.teatrochoty.pl/pliki/Pasywa.pdf

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Krzysztof Juralewicz
  Publikacja dnia: 30.09.2019
  Podpisał: Krzysztof Juralewicz
  Dokument z dnia: 30.09.2019
  Dokument oglądany razy: 1601
MegaBIP free (2.09)