Przedmiot działalności

Zakres działalności Teatru obejmuje:

1) przygotowywanie i prezentowanie własnych przedstawień teatralnych, samodzielnie lub w koprodukcji,

w tym:

a) przygotowywanie i prezentowanie własnych przedstawień teatralnych w siedzibie Teatru lub poza

siedzibą, w tym również poza granicami kraju,

b) realizacja różnorodnych form performatywnych oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych,

c) udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i wydarzeniach kulturalnych;

2) prezentowanie gościnnych przedstawień teatralnych oraz innych form performatywnych;

3) prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie teatru, w tym:

a) prowadzenie ogniska teatralnego,

b) prowadzenie działalności warsztatowej, także poza siedzibą,

c) prowadzenie działalności z zakresu pedagogiki teatralnej i kulturalnej, w tym działalności sieciującej,

badawczej i wydawniczej,

d) prowadzenie działań z zakresu pedagogiki teatralnej dla szkół i wspólnie ze szkołami,

e) prowadzenie działalności konsultacyjno-instruktażowej dla amatorskiego ruchu teatralnego;

4) prowadzenie innej działalności polegającej na tworzeniu i ochronie kultury oraz upowszechnianiu

i promocji w dziedzinie teatru i kultury, w tym:

a) organizowanie przeglądów sztuki teatralnej i festiwali,

b) organizowanie konkursów teatralnych,

c) przyznawanie nagród w konkursach oraz nagród za dokonania w dziedzinie teatru, pedagogiki lub

edukacji kulturalnej,

d) organizowanie spotkań, seminariów i innych imprez kulturalnych;

5) współpracę z lokalnymi podmiotami i mieszkańcami, w tym:

a) wspieranie merytoryczne i organizacyjne projektów kulturalnych i społecznych, szczególnie będących

inicjatywą mieszkańców dzielnicy Ochota,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 10644

b) udostępnianie przestrzeni lokalnym instytucjom, organizacjom i mieszkańcom na potrzeby działań

kulturalnych i społecznych, szczególnie będących inicjatywą mieszkańców dzielnicy Ochota;

6) współpracę z innymi instytucjami artystycznymi i instytucjami kultury, organizacjami społecznymi

i pozarządowymi, ośrodkami naukowymi, organizatorami festiwali i kongresów oraz innymi podmiotami

działającymi w dziedzinie kultury, a także z twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistami

w dziedzinie kultury;

7) działalność parasolową polegającą na udzielaniu indywidualnym twórcom i wykonawcom, formalnym

i nieformalnym grupom artystycznym, a także instytucjom i organizacjom społecznym i pozarządowym

wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, udostępniania przestrzeni, zasobów materialnych

i niematerialnych;

8) działalność na rzecz budowania wspólnoty odbiorców kultury i likwidacji barier w dostępie do kultury,

m.in. poprzez publikacje, organizację festiwali, promocję dostępności i doświadczenia użytkownika;

9) archiwizację działalności kulturalnej i artystycznej oraz zarządzanie archiwum.

Opublikował: Krzysztof Juralewicz
Publikacja dnia: 25.04.2024, 22:00
Dokument oglądany razy: 1 732
Podpisał: Krzysztof Juralewicz
Dokument z dnia: 25.04.2024