Struktura organizacyjna:

1. Dyrektor Teatru zarządza Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. W trybie określonym ustawą Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent m. st. Warszawy.

3. Prezydent m. st. Warszawy może powierzyć zarządzanie Teatrem osobie fizycznej lub osobie prawnej na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury. Do wyboru zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

4. Dyrektor kieruje Teatrem przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora.

5. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor. Powołanie zastępcy dyrektora wymaga zasięgnięcia opinii Prezydenta m. st. Warszawy.

6. Przy Teatrze może działać Rada Artystyczno-Programowa jako ciało opiniodawcze, doradcze i konsultacyjne Dyrektora.

7. Radę Artystyczno-Programową powołuje Dyrektor.

8. Dyrektor określa liczbę członków Rady Artystyczno-Programowej.

9. Członków Rady Artystyczno-Programowej powołuje i odwołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń twórców działających w Teatrze.

10. Rada Artystyczno-Programowa działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora.

 
Opublikował: Krzysztof Juralewicz
Publikacja dnia: 05.12.2019, 00:25
Dokument oglądany razy: 2 133
Podpisał: Krzysztof Juralewicz
Dokument z dnia: 05.12.2019